1. Предмет

1.1 Настоящите Общи условия (ОУ) уреждат използването на Justiceto.me и взаимоотношенията между „Джъстис Ту Ми“ ЕООД и Клиента, както и всички последици от тях. ОУ заедно с Приложенията съставляват целия договор между клиента и „Джъстис Ту Ми” ЕООД.

1.2 Настоящите ОУ уреждат най-вече подаването на Жалби и получаването на Обезщетения, но се прилагат и към всякаква друга употреба на Justiceto.me от Клиент – за информационни или други цели.

  1. Определения

2.1 Приложения към ОУ – Политика за защита на лични данни, Пълномощно/ Договор за правна помощ и други документи подписани чрез Интернет страницата или мобилните приложения на Justiceto.me от Клиента.

2.2 Жалба – искане за обезщетение за нарушение на потребителски или други права, което е подадено до Justiceto.me и е прието за обработка. Искането може да е във всяка от категориите от Интернет страницата и мобилните приложения на Justiceto.me. В случаите, когато е избрана категория „Други“ Justiceto.me ще информира Клиента своевременно дали жалбата е приета.

2.3 Клиент – физическо лице (дееспособно или надлежно представлявано), което е подало жалба дo Justiceto.me и има право да получи плащане за нарушение на потребителски или други права. Клиент може да бъде и юридическо лице, в който случай Justiceto.me може да предложи допълнително споразумение, което в отделни части (например относно фактуриране, обмен на информация и други) може да се различава от настоящите ОУ.    

2.4 Клиентски данни – лични данни или друга информация за Клиента, разкрита от Клиента на Justiceto.me по време на регистрация или чрез допълване, изтриване и друга промяна, направени според настоящите условия.  

2.5 Обезщетение – парично плащане, получено от „Джъстис Ту Ми“ ЕООД, или парично плащане или непарична компенсация, получени от Клиента, в резултат на действия на „Джъстис Ту Ми“ ЕООД. Обезщетението включва всичко, получено в резултат на тези действия, включително главница, възстановени разходи или платена цена, обезщетения за неимуществени вреди, за пропуснати ползи, за адвокатски разноски, лихви за забава и други подобни.  

2.6 Трансфер – частта от Обезщетението, което Клиентът има право да получи след приспадане на Възнаграждението и разходите, които може да бъдат възстановени за Адвокати на „Джъстис Ту Ми“, ангажирани за сметка на „Джъстис Ту Ми“ ЕООД  на свой риск, както и на други разходи, направени от „Джъстис Ту Ми“ ЕООД, като административни, съдебни, банкови, нотариални, куриерски и пощенски разноски и други подобни, които са били нужни и са били платени от „Джъстис Ту Ми“ ЕООД по време на действията на Justiceto.me. Адвокатски възнаграждения и разноски, получени в резултат на действията принадлежат в пълен размер на „Джъстис Ту Ми“ ЕООД за покриване на разходите за Адвокати на „Джъстис Ту Ми“ във връзка с Жалбата или други жалби, подадени до и приети от Justiceto.me.  

2.7 Възнаграждение – паричното плащане, което „Джъстис Ту Ми“ ЕООД има право да получи за Жалба, равно на 20% от Обезщетението. В случай на пряко парично или непарично обезщетяване на Клиента от търговец или друго лице, в резултат на действия на Justiceto.me, Възнаграждението e 20% от директното обезщетение, като при непарично обезщетяване се изчислява върху стойността на непаричното обезщетение.  

2.8 Justiceto.me – Интернет страницата, която се намира на адрес www.Justiceto.me и съответните приложения за операционни системи IOS и Android за мобилни телефони и други устройства, използващи търговската марка Justiceto.me.

2.9 Действия на Justiceto.me – съдебни и извънсъдебни действия, предприети от „Джъститс Ту Ми“ или Адвокати на „Джъстис Ту Ми“ ЕООД, въз основа на собствена преценка, за удовлетворяване на приета Жалба. Тези действия могат да включват споразумения, сключването на които е изцяло по преценка на „Джъстис Ту Ми“ ЕООД.

2.10 Адвокати на Justiceto.me – адвокати, ангажирани от „Джъстис Ту Ми“ ЕООД, за да защитават правата на Клиент, произтичащи от приета Жалба, или за да увеличат шанса за успешното й удовлетворяване.

2.11 „Джъстис Ту Ми“ ЕООД – дружество, официално регистрирано в Търговския регистър на Република България като „Джъстис Ту Ми“ ЕООД с ЕИК: 206042667, адрес в България град Варна, ПК: 9000, ул. "Братя Шкорпил" №26A, електронна поща: office@justiceto.me и Интернет страница: justiceto.me .

  1. Подаване и приемане

3.1 Жалбата се счита за подадена от Клиент, след като той се е регистрирал в justiceto.me, избрал е категория жалби и поискал Обезщетение чрез подаване на нужните данни и подписване на Пълномощно/ Договор за правна помощ.

3.2 Ако „Джъстис Ту Ми“ приеме жалба Клиентът ще бъде уведомен и ще получи Пълномощно/ Договор за правна помощ и/или други документи. Документът Пълномощно/ Договор за правна помощ ще бъде изпратен на Клиента и ще се счита за валидно, ако не е оттеглено в срока за прекратяване на договора по чл.6.

3.3 Клиент може да се регистрира за използване на Justiceto.me с първата жалба или преди нея. След като личните данни и банкова сметка (IBAN) са въведени, Justiceto.me ще ги счита за актуални, освен ако по-късно не са изменени от Клиента, който при промяната е задължен в петдневен срок от настъпване на същата, да уведоми „Джъстис Ту Ми“ ЕООД. Допълнителни разходи като банкови такси, пощенски разноски, както и стойността на допълнителна работа в резултат на ненавременно актуализиране на данни или IBAN ще бъдат удържани от Обезщетението на Клиента, като същите ще се дължат и в случай че правомощията бъдат оттеглени от клиента, съгласно чл.6 от настоящото.

3.4 “Джъстис Ту Ми“ ЕООД може и да не приеме Жалба, ако въз основа на опит прецени, че липсват правни основания, доказателства или ако очакваното Обезщетение е непропорционално на усилията за спечелването му. Преценката на това е изцяло на „Джъстис Ту Ми“ ЕООД  и Клиентът няма право на претенции срещу „Джъстис Ту Ми“ ЕООД за тази преценка. В случай, че Justiceto.me реши да не приеме жалба, ще уведоми Клиента и последният запазва правото си да търси други начини да бъде обезщетен за предполагаемото нарушение на негови права.

3.5 Клиентът е длъжен да оказва съдействие на Justiceto.me във връзка с исканото обезщетение под формата чрез предоставяне на допълнителни документи и информация или по друг начин, когато това е нужно.

3.6 Клиентът приема, че цялата кореспонденция относно Жалбата ще се осъществява по телефон или през електронния адрес на „Джъстис Ту Ми“ (office@justice.me) и чрез Интернет страницата (www.justiceto.me), както и че преводи на обезщетения ще се извършват чрез банковите сметки на „Джъстис Ту Ми“ ЕООД.

3.7 Независимо от посоченото по-горе, Клиентът е запознат и приема, че положените от „Джъстис Ту Ми“ ЕООД усилия е възможно да не доведат до положителен резултат, в който случай, Клиентът няма право да предявява претенции, свързани с неосъществяване на очакванията му да бъде компенсиран и от приемането на Жалба.

  1. Трансфери

Трансфер към Клиент ще се изплаща към банкова сметка по негов избор в българска банка. Международни преводи могат да се уговарят отделно. Клиентът трябва да предостави банкова сметка по време на регистрацията си в Justiceto.me и да я актуализира, ако има промени. Трансферите ще се изчисляват според чл. 2.6 по-горе. Клиентът може да поиска разбивка на изчислението на Трансфера.

  1. Възнаграждение

5.1 В случай на успех „Джъстис Ту Ми“ ЕООД има правото да получи Възнаграждение от 20% от полученото Обезщетение.

5.2 В случаи, в които „Джъстис Ту Ми“ ЕООД приеме да обработва жалби, сигнали или непарични искове, където Клиентът не получава парично обезщетение, но постига позитивно изменение на обстоятелствата преди Жалба, могат да се определят фиксирани възнаграждения за успех. Това ще се уведомява и уговаря отделно по електронна поща или с други средства.

  1. Право на отказ

Ако сте потребител по смисъла на българското право можете да се оттеглите от Пълномощно- договор за правна помощ с „Джъстис Ту Ми“ ЕООД, без да изтъквате причина за това до 14 дни от датата, на която договорът е сключен. При упражняване на правото на отказ, в случай на сторени разходи към датата на подаване на формуляра към Justiceto.me , потребителят дължи всички такси и разходи, сторени от „Джъстис Ту Ми“ ЕООД за работа по казуса. Следната форма за упражняване на правото на отказ трябва да бъде изпратена до електронния ни адрес: office@justiceto.me:

 

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ от услуги на Justiceto.me:

 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

До „Джъстис Ту Ми“ ЕООД с ЕИК: 206042667, адрес: България, гр.Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 26А, ет.4, офис №16 и №17, с електронна поща office@justiceto.me и Интернет страница: www.justiceto.me   

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен пълномощно- договор за правна помощ с „Джъстис Ту Ми“ ЕООД за услуги и прехвърляне на вземане.

Услугата е поръчана на ................................................................................................

Услугата е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

............................................................................................................... /Име на потребителя/

Гр./с.................................................................................................... /Адрес на потребителя/

 ...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

  1. Друга употреба на Justiceto.me

„Джъстис Ту Ми“ ЕООД  не носи отговорност за действия, предприети въз основа на информация на интернет страницата или мобилните приложения, или каквато и да е отговорност за последниците от случаи и/или жалби извън тези, приети според чл. 3 по-горе.

  1. Промени в ОУ

Настоящите ОУ и Приложенията могат да бъдат променяни от време на време, в който случай новата версия ще бъде публикувана на интернет страницата или мобилните приложения и така клиентите ще бъдат уведомени своевременно. В този случай новите ОУ ще се считат за приети в 14 дневен срок след съобщаването/ обявяването им.

  1. Права по приложенията

ОУ и Приложенията, всички правоотношения, възникнали от тях, включително спорове, ще се уреждат от правото на Република България.

  1. Език

ОУ и Приложенията са съставени на български и английски езици. В случай на съмнение за точното значение или противоречие между версиите на различни езици, предимство ще има версията на български език.